INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Advokátní mlčenlivost

Při poskytování právních služeb advokát zpravidla potřebuje velmi různé osobní údaje klienta, aby bylo možno poskytnout opravdu kvalifikovanou a komplexní službu. S osobními údaji zacházíme s nejvyšší opatrností.

Advokát musí při výkonu svého povolání plnit povinnosti, které mu ukládá jednak zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii a další právní předpisy, včetně Etického kodexu advokáta.

Povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých advokát se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, je jednou ze základních povinností advokáta.

Povinnosti mlčenlivosti může být advokát zproštěn pouze klientem, popř. jeho dědicem. Bez souhlasu klienta nezveřejňujeme a neposkytujeme žádné informace (krom toho, co nám zákon ukládá ve zvláštních případech, a mimo případy, kdy je to nezbytné pro dosažení účelu poskytované právní služby).

Osobní údaje údaje obsažené v advokátním spisu po ukončení spolupráce archivujeme a po uplynutí zákonné lhůty skartujeme.

Ochrana osobních údajů klientů při poskytování právní služby

Správce osobních údajů: Advokátní kancelář Jana Krouman, s.r.o., IČ: 05908876, zapsáno v OR KS Brno pod sp. zn. C 98891, se sídlem Drážní 253/7, 627 00 Brno-Slatina.

Za účelem poskytování právních služeb je zpracovávána celá řada osobních údajů, přičemž rozsah těchto údajů je závislý na typu poskytované právní služby. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě (obvykle ústní) smlouvy o poskytnutí právní služby. Odrazem této smlouvy je písemná plná moc, která slouží k prokázání smluvního vztahu vůči třetím osobám.

Máte právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme, na opravu zpracovávaných osobních údajů, na výmaz osobních údajů, které zpracováváme, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku.

Osobní údaje uchováváme v listinné i elektronické podobě, a jsou zabezpečené proti zneužití a neoprávněnému přístupu. Všichni spolupracovníci advokátní kanceláře jsou vázání mlčenlivostí.

Osobní údaje v advokátním spise uchováváme v souladu s pravidly advokacie nejčastěji pět (5) let od ukončení poskytování právní služby. V případě, že součástí právní služby bylo také poskytnutí úschovy, uchováváme advokátní spis deset (10) let, dle požadavku legislativy o praní špinavých peněz.

Svoje práva můžete uplatnit písemně na shora uvedené adrese, nebo na email info@janakrouman.cz. V souladu s nařízením na ochranu osobních údajů Vám odpovíme nejpozději do 30 dnů.

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem (spotřebitelem)

Zákon o ochraně spotřebitele přináší možnost řešení sporu advokáta s klientem (spotřebitelem), pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora.

Česká advokátní komora bude zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem - poskytovatelem služby. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.

Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.