GDPR - ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů klientů při poskytování právní služby

Správce osobních údajů: Advokátní kancelář Jana Krouman, s.r.o., IČ: 05908876, zapsáno v OR KS Brno pod sp. zn. C 98891, se sídlem Drážní 253/7, 627 00 Brno-Slatina.

Za účelem poskytování právních služeb je zpracovávána celá řada osobních údajů, přičemž rozsah těchto údajů je závislý na typu poskytované právní služby. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě (obvykle ústní) smlouvy o poskytnutí právní služby. Odrazem této smlouvy je písemná plná moc, která slouží k prokázání smluvního vztahu vůči třetím osobám.

Máte právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme, na opravu zpracovávaných osobních údajů, na výmaz osobních údajů, které zpracováváme, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku.

Osobní údaje uchováváme v listinné i elektronické podobě, a jsou zabezpečené proti zneužití a neoprávněnému přístupu. Všichni spolupracovníci advokátní kanceláře jsou vázání mlčenlivostí.

Osobní údaje v advokátním spise uchováváme v souladu s pravidly advokacie nejčastěji pět (5) let od ukončení poskytování právní služby. V případě, že součástí právní služby bylo také poskytnutí úschovy, uchováváme advokátní spis deset (10) let, dle požadavku legislativy o praní špinavých peněz.

Svoje práva můžete uplatnit písemně na shora uvedené adrese, nebo na email info@janakrouman.cz. V souladu s nařízením na ochranu osobních údajů Vám odpovíme nejpozději do 30 dnů.