AML - informace proti praní špinavých peněz

Poučení klienta o zpracování osobních údajů
na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“).

Mgr. Ing. Jana Krouman, BA, advokátka ev. č. ČAK 17458, vykonávající advokacii jako společník Advokátní kanceláře Jana Krouman, s.r.o., IČ 05908876, se sídlem Drážní 253/7, 627 00 Brno,

a

Mgr. Matěj Svozil, advokát ev. č. ČAK 20647, vykonávající advokacii jako trvalé spolupracující advokát Advokátní kanceláře Jana Krouman, s.r.o., IČ 05908876, se sídlem Drážní 253/7, 627 00 Brno,

jsou osobami oprávněnými dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, k výkonu advokacie ve smyslu tohoto zákona, a osobami povinnými podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Advokáti jsou v souladu s AML zákonem povinni provádět opatření podle AML zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem jsou advokáti povinni shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Advokáti tímto informují své klienty o tom, že jejich osobní údaje zpracovávají za účelem plnění zákonných povinností, konkrétně pak plnění povinností vyplývajících z AML zákona. Advokáti dále informují své klienty, že osobní údaje, které zpracovávají, jsou zabezpečené proti zneužití a neoprávněnému přístupu, a všichni zaměstnanci a spolupracovníci advokátní kanceláře jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k těmto údajům. Podrobnosti o ochraně osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů
Zpracovávána jsou všechna jména a příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, místo narození a pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, povolání, číslo průkazu totožnosti, fotografie z průkazu totožnosti a další údaje obsažené na průkazu totožnosti. V případě podnikající fyzické osoby pak dále též údaje o její obchodní firmě, odlišujícím dodatku nebo dalším označení, sídle a identifikačním čísle osoby. Zpracovávány mohou dále být další kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a emailová adresa, číslo bankovního účtu a další údaje získané v rámci kontroly a průběžné kontroly klienta a plnění dalších povinností dle AML zákona.

Doba zpracování údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány nejdéle po dobu deseti (10) let po ukončení smluvního vztahu s klientem či po ukončení poskytování právních služeb.

Účel zpracovávání údajů
Účelem uvedeného zpracování osobních údajů je plnění povinností vyplývajících z AML zákona a dalších předpisů v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo na přístup, opravu, omezení a výmaz zpracovávaných údajů v souladu s příslušnými právními předpisy, ledaže by v konkrétním případě odporovalo požadavkům právních předpisů, kterými jsou advokátní kancelář, její advokáti a zaměstnanci, vázáni.

Poučení o předávání osobních údajů
Osobní údaje budou předávány třetím osobám pouze za podmínek stanovených AML zákonem a předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Orgán dozoru
Orgánem dozoru je v případě povinností dle AML zákona především Česká advokátní komora.

Orgánem dozoru v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní osoba
Kontaktní osobou pro účely plnění povinností advokátů dle AML zákona je Mgr. Ing. Jana Krouman, BA.

Kontaktní údaje:

  • e-mail: info@janakrouman.cz
  • telefonní číslo: +420 608 710 038

Zásady zpracování osobních údajů

Rozsah, účel a další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v zásadách zpracování osobních údajů.