MLČENLIVOST ADVOKÁTA

Advokátní mlčenlivost při poskytování právních služeb

Při poskytování právních služeb advokát zpravidla potřebuje velmi různé osobní údaje klienta, aby bylo možno poskytnout opravdu kvalifikovanou a komplexní službu. S osobními údaji zacházíme s nejvyšší opatrností.

Advokát musí při výkonu svého povolání plnit povinnosti, které mu ukládá jednak zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii a další právní předpisy, včetně Etického kodexu advokáta.

Povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých advokát se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, je jednou ze základních povinností advokáta.

Povinnosti mlčenlivosti může být advokát zproštěn pouze klientem, popř. jeho dědicem. Bez souhlasu klienta nezveřejňujeme a neposkytujeme žádné informace (krom toho, co nám zákon ukládá ve zvláštních případech, a mimo případy, kdy je to nezbytné pro dosažení účelu poskytované právní služby).

Osobní údaje údaje obsažené v advokátním spisu po ukončení spolupráce archivujeme a po uplynutí zákonné lhůty skartujeme.