RODINA A OBČAN:
TRESTNÍ STÍHÁNÍ

Trestný čin a přestupek

Trestný čin se od ostatních činů směřujících proti zájmům společnosti se odlišuje svojí závažností, méně závažné činy mohou být posouzeny i s právní pomocí advokáta jako přestupek. Trestné činy se posuzují podle trestního práva, přestupky jsou upraveny především v zákoně o přestupcích a v celé řadě dalších speciálních zákonů, upravujících přestupky v konkrétní oblasti (např. Přestupky proti živnostenskému zákonu, proti veterinárnímu zákonu ap.). Trestné činy a přestupky mají společné rysy - jedná se o protispolečenské činy, pro jejichž odpovědnost se vyžaduje zavinění jednajícího, jeho příčetnost a dosažení věku patnácti let (aby byla osoba trestně odpovědná, nebo odpovědná za přestupek). Pokud jste podezřelý ze spáchání trestného činu nebo přestupku, můžete využít právní pomoci advokáta. U závažných trestných činů, kdy hrozí trest delší než pět let, může být advokát přidělen ex offo. Rozdíl mezi trestným činem a přestupkem je i v právních následcích (v trestu) - spáchání trestného činu má obvykle za následek trestní sankci, která je přísnější než sankce za přestupek. Za přestupek např. Nelze uložit trest odnětí svobody.

Podání vysvětlení

Podání vysvětlení je jeden z nástrojů objasňování a prověřování skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Podání vysvětlení se může také týkat prověřování přestupku. K podání vysvětlení předvolává policie před zahájením trestního stíhání nebo i po zahájení trestního stíhání ve stadiu vyšetřování. Vysvětlení může podávat jak osoba, která je podezřelá (a později bude může být obviněna), nebo vysvětlení podává osoba, která bude v trestním řízení vystupovat jako svědek nebo poškozený. Postavení osoby předvolané k podání vysvětlení lze někdy dovodit ze samotné výzvy - advokát v tomto může pomoci. Vysvětlení lze podat i bez právní pomoci. Pokud si však nejste jisti, zda již bylo zahájeno trestní stíhání, nebo ještě nikoli, a ani netušíte, jakou roli v dané kauze hrajete, konzultace s advokátem a doprovod k podání vysvětlení může předejít řadě problémů. Není výjimkou, že podezřelou se může stát osoba až na základě podaného vysvětlení, s advokátem se lze poradit, zda vysvětlení podávat nebo ho odmítnout. Výzvu k podání vysvětlení neignorujte, nedostavíte-li se dobrovolně, můžete být následně i předvedeni policií.

Stížnost proti zahájení trestního stíhání

Pokud proti vám bylo zahájeno trestní stíhání, je vhodné podat proti unesení o zahájení trestního stíhání stížnost. Lhůta pro podání stížnosti je tři dny od doručení (převzetí do vlastních rukou na poště), neváhejte proto kontaktovat advokáta co nejdříve. Podání stížnosti nemá odkladný účinek - i když je stížnost podáni, ve vyšetřování se pokračuje dál, dokud se ke stížnosti nevyjádří státní zástupce, který ve věci vykonává dozor. Úspěšnost stížnosti závisí jednak na tom, co se skutečně stalo, ale také na právních i skutkových argumentech, proč není zahájení trestního stíhání zákonné. Stížnost proti zahájení trestního stíhání může být podána také bez odůvodnění, avšak snižuje to pravděpodobnost, že takové stížnosti bude vyhověno. Pokud už jste podali neodůvodněnou stížnost, a ještě o ní nebylo rozhodnuto, stále je čas vyhledat právní pomoc a odůvodnění stížnosti doplnit.

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Pachatel každého trestného činu nemusí skončit před soudem. Podle trestního zákoníku může být trestní řízení ukončeno jinak, než standardním vyslovením viny a uložením trestu – jedná se o tzv. odklony. Mezi odklony patří hlavně podmíněné zastavení trestního stíhání, dohoda o vině a trestu, narovnání, trestní příkaz a podmíněné odložení podání návrhu na potrestání. Tyto možnosti se použijí spíše u méně závažných trestných činů. Obviněný může soud nebo státního zástupce o projednání věci v režimu odklonu požádat – běžná je například žádost o podmíněné zastavení trestního řízení. Advokát vám poradí, zdaje to vhodná varianta a pomůže žádost sepsat. O povolení odklonu rozhoduje soud nebo státní zástupce. Pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky, věc v režimu některého z odklonů zpravidla projednána bude. Pro obviněného se jedná o přijatelnější postup, jelikož při odklonu není uložen žádný trest nebo je trest výrazně mírnější (např. peněžitý trest). V případě zastavení trestního řízení - končí trestní řízení bez uloženéí trestu a obviněný zůstane bezúhonný. V některých případech je spolu s odklonem rozhodnuto o zkušební době (tzv. podmínce), ve které se obviněný musí chovat řádně, popř. respektovat stanovená omezení a nesmí páchat další trestnou činnost. Například u podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se obviněný v podmínce osvědčí, nebude mít záznam v rejstříku trestů. Advokát vám nejlépe poradí vhodný postup pro vaši situaci a pomůže zmírnit negativní následky související s trestním řízením.

Trestní řízení proti mladistvému

Mladiství kteří se dopustili trestného činu jsou trestně stíhání v jiném režimu než dospělí. Zákon o (trestní) odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže zákon rozlišuje mezi mladistvými (už jim bylo 15 let, ale ještě jim nebylo 18 let) a dětmi mladšími patnácti let. V trestním řízení ve věcech mladistvých je mladistvý vždy a povinně zastoupen advokátem - ten mu je buď přidělen ex offo (z úřední povinnosti), nebo si může advokáta zvolit dle vlastní volby. Trestné činy mladistvých se nazývají provinění a je-li mladistvý shledán vinným, ukládá se mu trest formou opatření. V trestním řízení ve věcech mladistvých musejí všechny zúčastněné osoby dodržovat pravidla ochrany osobních údajů mladistvých, tj. mohou být zveřejňovány jen takové informace, které nemohou vést k odhalení totožnosti mladistvého. Všechny zúčastněné orgány, tj. policejní orgány, státní zástupce, soudci, úředníci probační a mediační služby či sociální pracovníci musejí mít zvláštní průpravu pro zacházení s mládeží. V případě trestního řízení proti mladistvému jsou kontaktováni zákonní zástupci mladistvého (obvykle rodiče), s rodinou pracuje sociální pracovník, je kontaktována škola. Ve všech případech může být advokát nápomocen eliminovat negativní dopady, hledat nejvhodnější řešení.