RODINA A OBČAN:
RODINA A DĚTI

Svěření dětí do péče

Svěření dětí do péče může mít mnoho podob. Dítě bývá svěřeno jednomu z rodičů a druhému je stanoven různě široký styk, případně může být péče střídavá, pokud se rodiče bez problémů na všem domlouvají, může být stanovena společná péče obou rodičů. Každá z variant svěření dětí do péče je vhodná pro jinou rodinnou situaci, nelze tvrdit, že jedna varianta je automaticky lepší než jiná. Soudní řízení o svěření dětí do péče probíhá nejčastěji na návrh rodiče a spolu s ním bývá podán i návrh na určení výživného. Z právního hlediska doporučujeme návrh podat bez ohledu na to, zda jsou/byli rodiče manželé nebo spolu žili “na psí knížku”. Při řízení o svěření dětí do péče je dětem ustanoven kolizní opatrovník (OSPOD, sociálka). OSPOD se vyjadřuje k návrhu rodičů, doporučuje soudu, jaká forma péče bude pro konkrétní děti konkrétních rodičů nejvhodnější. Doporučení se odvíjí například od věku dětí, od dosavadního kontaktu dětí s každým z rodičů, od vztahu, který děti k rodičům mají, a také starší děti se vyjadřují k tomu, “s kým by chtěly bydlet”.

Výživné na děti (alimenty)

Návrh na určení výživného na děti lze podat samostatně nebo společně s návrhem na úpravu poměrů nezletilých dětí (tedy s návrhem na svěření do péče). Výše alimentů se odvíjí především od oprávněných potřeb dítěte a od jeho věku. Při stanovení výživného se zjišťují příjmy a výdělek každého z rodičů, a posuzuje se také, do jaké míry se každý z rodičů o dítě stará. Pokud se jedná o malé děti, osobní péče o dítě má velkou váhu, čím jsou děti starší, význam osobní péče se snižuje. Při určení výživného na děti se také zohlední počet všech dětí, na které rodič platí výživné. Soudy při stanovení výše alimentů často vychází z doporučující tabulky Ministerstva spravedlnosti. Advokáti se setkávají s tím, že některý rodič tají nebo zkresluje příjmy, zejména, pokud se jedná o příjmy z podnikání, případně schválně nepracuje, aby nemusel platit. V takovém případě může být stanoveno výživné podle potenciálního příjmu (kolik by vydělával, kdyby pracoval). Pokud druhý rodič neplatí výživné, obraťte se na právníka, pomůže vám sepsat návrh na určení výživného nebo také trestní oznámení pro zanedbání povinné výživy. Alimenty lze požadovat tři roky zpětně.

Snížení nebo zvýšení výživného (alimentů)

Pokud bylo v minulosti výživné stanoveno a došlo ke změně poměrů (ke změně situace) na straně rodičů nebo dítěte, může to být důvod pro snížení nebo zvýšení výživného. Typickým důvodem pro zvýšení výživného je například nástup dítěte do školky, nástup povinné školní docházky nebo přijetí na střední školu, protože finanční nároky rostou a oba rodiče by se na výživě dítěte měli podílet. Naopak důvodem pro snížení výživného může být nezaviněná ztráta práce, například ze zdravotních důvodů, nebo další vyživovací povinnost (další dítě). Návrh na zvýšení nebo snížení alimentů lze podat téměř kdykoli a opakovaně, doporučujeme poradu s advokátem, zda je změna poměrů tak zásadní, aby návrh na změnu výše výživného byl úspěšný, což se odvíjí také od argumentace a důkazů. Také pří řízení o snížení nebo zvýšení výživného je nezletilému dítěti stanoven kolizní opatrovník. Pokud jde o výživné pro nezletilé děti, návrh podávají rodiče. Návrh na stanovení, snížení nebo zvýšení výživného pro dítě starší 18 let podává zletilé dítě samo za sebe. Zvýšení výživného lze požadovat tři roky zpětně. (Snížení výživného lze také požadovat zpětně, ale zaplacené a spotřebované výživné se již nevrací).

Výživné neprovdané matce

Zatímco alimenty jsou určeny pro potřeby dětí, výživné neprovdané matce je určeno pro potřeby svobodné matky, pro krytí nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Výživné zahrnuje příspěvek otce na těhotenské oblečení, výbavičku pro dítě, vitamíny a léky pro matku potřebné ve spojitosti s těhotenstvím a porodem, vyšetřeními ap. V případě, že otec matku opustil, nebo s ní ani nikdy nežil, je namístě u soudu podat návrh na určení výživného pro neprovdanou matku. Advokát doporučuje tento návrh podat společně s návrhem na stanovení výživného po novorozené dítě, a s návrhem na svěření novorozence do péče matky. Výživné pro matku lze požadovat i zpětně a nejpozději ve dvou letech dítěte. V případě, že je těhotná žena ve špatné finanční situaci, může prostřednictvím soudu požadovat zálohu na výživné pro sebe předem. Výživné svobodné matce může být hrazeno jednorázovou částkou, nebo v měsíčních úhradách. Advokát se může o většinu záležitostí postarat, v situaci, kdy těhotná žena nebo novopečená matka má “jiné starosti”.

Kolizní opatrovník

Kolizní opatrovník je ustanoven soudem ve všech případech, kdy je u soudu podán návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem (návrh na svěření do péče a/nebo návrh na určení výživného). Kolizním opatrovníkem je nejčastěji odbor sociální péče o dítě (OSPOD, sociálka) v místě bydliště dítěte. Opatrovník je určen i v případě, že se rodiče dohodnou na styku i na výživném - úkolem opatrovníka je, aby dohlédl, že dohoda rodičů je v zájmu dítěte a nejen podle představ rodičů. Pokud se rodiče na svěření do péče a styku mezi sebou nedohodli, může sociální pracovník pomoci nalézt dohodu. V každém případě ustanovený opatrovník hovoří s každým z rodičů, i s dětmi (bez přítomnosti rodičů), aby si udělal obrázek o celkové situaci - o vztazích, o tom, kdo se o děti stará, jaké mají děti potřeby. Opatrovník rovněž zjišťuje, jaké vztahy mají děti ke každému z rodičů. Advokát může rodiče doprovodit na jednání s opatrovníkem. Pokud je pracovník OSPOD podjatý nebo nepracuje dobře, může právník pomoci sjednat nápravu.

Rodinná mediace

Mediace obecně je způsob řešení sporů a konfliktů, nalézání společné a vzájemně přijatelné cesty mezi stranami, které se nemohou dohodnout. Na rozdíl od jednání u soudu není mediace o důkazech a právních argumentech. Mediátor je odborně vzdělaná a nestranná osoba. Vše, co je řečeno u mediace zůstává za zavřenými dvěřmi. Výhodou mediace v případě rodinných problémů, je skutečnost, že u mediátora je více prostoru probrat motivaci každého z rodičů. U mediátora je možnost probrat všechny úhly problému, emoce, pocity a křivdy, které u soudu nemají místo. Proto někdy mediaci nařídí soud. Strany mohou vyhledat mediátora také dobrovolně. Rodinná mediace není všespásná, ale může velmi pomoci urychlení nalezení řešení dobrého pro všechny, mnohem efektivněji než soudní tahanice. Obecně u mediace mohou být strany samostatně, nebo s advokátem. V případě rodinné mediace lze doporučit, aby se advokáti mediace neúčastnili.