FIRMA A PODNIKATEL:
PODNIKOVÉ FINANCE

Podnikatelský úvěr

Úvěr poskytnutý podnikateli bankou se obvykle nazývá podnikatelský úvěr, ale při detailním zkoumání se může jednat o velmi různorodé produkty. Například kontokorentní úvěr je úvěrový rámec sjednaný k běžnému účtu a umožňuje čerpat do mínusu bez uvedení účelu, na co peníze potřebujete. Tím, jak na běžný účet chodí platby a odchází platby, průběžně se mění dlužná částka - úrok se hradí jen z aktuálního dluhu. Tento typ podnikatelského úvěru je vhodný pro krátkodobé výpadky v cash flow. Naproti tomu podnikatelský úvěr může být poskytnut i jako účelový, pak banka zkoumá, na co chcete prostředky využít a chce doložit, že jste skutečně peníze z úvěru vynaložili, jak bylo ve smlouvě uvedeno. Tento typ úvěru se splácí obvykle v měsíčních splátkách, které zahrnují jistinu a úrok. Advokát není finanční poradce - nebudeme vám radit s konkrétním produktem, ale můžeme připomínkovat smlouvu o úvěru.

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář, tedy rozpis splátek, se používá v mnoha situacích. Může se jednat o splátkový kalendář banky, který je vytvořen spolu se smluvní dokumentací, a obsahuje termíny pro řádné splácení úvěru. V podnikatelské praxi se často setkáme se splátkovým kalendářem v situaci, kdy je již závazek po splatnosti, a věřitel si s dlužníkem dohodne nové termíny splácení a případně i smluvní pokutu nebo smluvní úrok při opoždění splátky. Často splátkový kalendář obsahuje ztrátu výhody splátek, tedy v podstatě sankce, pro případ, že dlužník nesplácí včas. Ztráta výhody splátek znamená, že dluh se celý stane splatný a věřitel obvykle učiní další kroky pro jeho vymáhání. Splátkový kalendář může obsahovat také doložku vykonatelnosti nebo může věřitel požadovat přistoupení ručitele či spoludlužníka. Pokud chcete sepsat nebo se chytáte podepsat splátkový kalendář, v komplikovanějších případech se určitě obraťte na advokáta (zejména pokud splátkový kalendář zahrnuje smluvní úroky, smluvní pokuty a ručitele).

Doložka přímé vykonatelnosti

Splátkový kalendář může mít podobu notářského zápisu s tzv. doložku přímé vykonatelnosti. Tato listina musí být sepsána notářem. Pokud dlužník nesplácí řádně a včas podle splátkového kalendáře (nebo není uhrazena jednorázová platba zajištěná doložkou přímé vykonatelnosti), věřitel se může obrátit přímo na exekutora, neboť dluh s doložkou přímé vykonatelnosti je exekučním titulem a může podle něj vedena exekuce, aniž by muselo proběhnout soudní jednání o oprávněnosti samotného dluhu. Doložka přímé vykonatelnosti je velmi efektivní způsob, jak se relativně rychle domoci dlužných peněz (pokud dlužník nějaké má). Naše advokátní kancelář spolupracuje s notářem Mgr. Vavříčkem v Brně, můžeme připravit podklady pro notářský zápis a můžeme vás doprovodit na schůzku s notářem, aby vše proběhlo co nejrychleji. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti je zpoplatněn podle ceníku notáře.

Zástava nemovitostí

Zajištění dluhu zástavním právem na nemovitou věc je vhodné pro zajištění vyšších dluhů. Velmi často je nemovitostí zajištěn hypoteční úvěr, ale mnohdy také úvěry od nebankovních subjektů (zde každý advokát doporučí velkou ostražitost). Zástavní právo vzniká na základě písemné zástavní smlouvy, kterou uzavře dlužník a věřitel. Zástava nemovitou věcí musí být zapsána do katastru nemovitostí, a to formou návrhu na vklad zástavního práva, kde přílohou je zástavní smlouva. Formulář návrhu pro katastr nemovitostí i zástavní smlouvu pro vás můžeme v advokátní kanceláři připravit. Za vklad práva do katastru nemovitostí se hradí správní poplatek. Pokud je dluh uhrazen, věřitel vydá tzv. Kvitanci, neboli souhlas s výmazem zástavního práva z katastru nemovitostí. Pak je nutno vymazat zástavní právo z katastru nemovitostí, a to opět formou návrhu na výmaz zástavního práva, kde přílohou je kvitance. Za výmaz práva z katastru nemovitostí se hradí poplatek katastru nemovitostí.

Vymáhání dluhů

V advokátní kanceláři se často setkám s posteskem podnikatelů, že platební morálka jejich obchodních partnerů je špatná, a že se často dostávají do finančních problémů, protože sami nemají čím platit svoje závazky, když jim nebyly uhrazeny jejich pohledávky. Je to začarovaný kruh, kde podnikatel sám už ztrácí nervy, když druhá strana nereaguje, nezvedá telefon a peníze nikde. Advokát může naplánovat postup, jak vaše pohledávky efektivně vymáhat. Sepíšeme a rozešleme před žalobní výzvy, podáme návrh na vydání platebního rozkazu, připravíme dohody o splátkách. Uděláme tyto nepříjemnosti za vás. Namísto telefonátů a emailům dlužníkům se můžete věnovat svojí práci a vymáhání dluhů nechat na nás. Odměna je sjednána nízkou pevnou částkou a následně jako procento z vymoženého dluhu. Šetřete svůj čas a nervy, vymáhání pohledávek předejte advokátovi.

Exekuce

Exekuce znamená výkon práva. Tedy, zjednodušeně (!) pokud proběhl soud o tom, že dlužník opravdu dluží žalovanou částku, soud vydá rozsudek, který nabude právní moci. S rozsudkem s vyznačenou doložkou právní moci se můžete obrátit na okresní soud s návrhem na určení exekutora, protože vykonatelný rozsudek s doložkou právní moci je exekučním titulem. Exekuční titul znamená, že se jedná o listinu, na základě které může exekutor provádět exekuci - je to kromě zmíněného rozsudku také notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti. Jakmile je soudem určen exekutor, začne vymáhat dlužné plnění. Zjistí všechny bankovní účty dlužníka a zablokuje je příkazem bance, dále exekutor zjistí příjmy (mzdu, důchod) dlužníka a plátci sdělí, aby dlužníkovi - povinnému vyplácel jen zákonné minimum, a zbytek hradil exekutorovi. Exekutor může rovněž zajistit nemovitosti exekučním zástavním právem. Exekutor stanoví lhůtu 30 dní pro dobrovolné splnění exekuce. Pokud dlužník - povinný uhradí ve stanovené lhůtě, exekutor účtuje poloviční náklady exekuce. V případě, že dlužník - povinný, neuhradí, exekuce je zapsána do centrálního registru exekucí a exekutor přikročí k vymáhání exekuce, včetně například návštěvy u dlužníka. Neváhejte využít pomoc advokáta!