FIRMA A PODNIKATEL:
OBCHODNÍ SMLOUVY

Obchodní smlouvy jsou zjednodušeně smlouvy uzavírané mezi podnikateli. Před účinností nového občanského zákoníku se tyto smlouvy řídily obchodním zákoníkem, ale ten byl od 1.1.2014 zrušen. Smlouvy mezi podnikateli, stejně jako jakékoli jiné smlouvy jsou uzavírány podle občanského zákoníku.

V advokátní kanceláři se stále běžně setkáváme s tím, že návrhy smluv jsou (nesprávně) sepisovány podle obchodního zákoníku, nebo nastane problém při plnění smlouvy “z internetu”. Konzultujte smlouvu s advokátem než bude podepsána, vyjde to o moc levněji než hasit požár ve chvíli, kdy se zjistí, že smlouva vůbec neřeší situaci, která vznikla. My taky podnikáme, rozumíme vašim problémům!

Smlouva o dílo

Mezi podnikateli se často uzavírají smlouvy o dílo, protože “každý umí něco”. Tedy v advokátní kanceláři asi nenajdete truhláře, který by uměl udělat nábytek. Ale advokát jistě potřebuje stůl. Uzavře se tedy smlouva o dílo, kde jsou si obě strany v podstatě rovny ve vyjednávacích pozicích - jak o tom, co je předmětem díla, jaká je cena, jaké budou termíny dodání. Mohou být dohodnuty další okolnosti, např. placení zálohy, cena montáže díla, servisní služby atd. Máte-li reference na dodavatele, lze očekávat, že smluvní plnění proběhne bez problémů, že se obejdete bez reklamace. Ale v některých případech není dodržen termín dodání, je dodáno něco jiného, než bylo dohodnuto, dodaná věc nefunguje. Pokud jste uzavřeli smlouvu o dílo revidovanou advokátem, bude na tyto situace ve smlouvě pamatováno. Advokát pomůže problémy řešit, i pokud máte smlouvu z internetu. Ale rozhodně je lepší problémům předcházet!

Smlouva o dílo - subdodavatelské vztahy

Smlouva o dílo uzavíraná mezi podnikateli se často týká subdodávky, tj. jedna společnost je v pozici dodavatele, a další společnosti jsou v pozici subdodavatele. Tato situace vytváří určitou nerovnováhu v postavení obou společností, ačkoli z formálního hlediska jsou jejich vyjednávací pozice stejné. V praxi se advokát setká velmi často s tím, že smluvní podmínky pro subdodavatele jsou velmi přísné, termíny plnění smlouvy jsou neměnné a smluvní pokuty jsou velmi vysoké. Rozumíme tomu, že subdodavatel má svoje ekonomické důvody, proč na sebe bere vysoké riziko, ale často ani nerozumí všem ustanovením smlouvy a riziko vlastně podceňuje. Na základě konzultace s advokátem můžete mít lepší představu o tom, co vlastně podepisujete, nehledě na to, že vždy stojí za pokus vyjednat lepší podmínky.

Kupní smlouva

Kupní smlouva je zřejmě nejčastěji uzavíranou smlouvou mezi podnikateli. Smlouva o koupi a prodeji movitých věcí je sjednávána velmi často ústně, zejména, pokud jde o menší transakce. V ostatních případech advokát jednoznačně doporučuje uzavírat kupní smlouvu písemně. Přinejmenším později nebude pochyb o tom, co si strany mezi sebou dohodly. V případě kupní smlouvy uzavřené ústně, je prakticky nemožné dodatečně zjistit a prokázat, co bylo ujednáno. Písemnou kupní smlouvu doporučujeme konzultovat s advokátem, který má v dané oblasti zkušenost. Ať jde o koupi nemovitosti, automobilu nebo koně, je vždy lepší, pokud advokát, který poskytuje konzultaci, nedělá podobnou smlouvu poprvé. Je pak možné zachytit celou řadu problematických míst a vyhnout se budoucím problémům. Kromě toho co se kupuje či prodává, by ve smlouvě mela být uvedena cena a samozřejmě také, kdo je kupující a prodávající. Ostatní náležitosti kupní smlouvy jsou volitelné, a v případě smlouvy mezi podnikateli, je pak na každé smluvní straně, co přesně bude ve smlouvě uvedeno.

Rámcová smlouva

Rámcová smlouva je souhrnné označení pro případ, kdy podnikatelé mezi sebou uzavřou obecná pravidla, popisující práva a povinnosti stran v obchodním vztahu. Rámcová smlouva zastřešuje celou spolupráci obvykle na delší časové období nebo na dobu trvání společného projektu smluvních stran. Jednotlivé dodávky, či dílčí smlouvy, pak nejčastěji probíhají na základě jednoduché objednávky, neboť všechny detaily transakce a konkrétní práva a povinnosti smluvních stran jsou popsány v rámcové smlouvě a není potřebné ani žádoucí je v objednávce znovu opakovat nebo sjednávat. Rámcová smlouva například stanovuje dodací a platební podmínky, závazek mlčenlivosti popř. pravidla reklamace. Pokud se chystáte uzavřít rámcovou smlouvu, v advokátní kanceláři jsme připraveni vám poskytnout kvalifikované poradenství.

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky, popř. všeobecné obchodní podmínky či všeobecné smluvní podmínky, je označení pro dokument, který upravuje detaily smluvního vztahu mezi smluvnímu stranami. Obvykle se vytváří v případech, kdy se uzavírají smlouvy s mnoha subjekty - např. všeobecné obchodní podmínky pro firemní klientelu bank nebo firemní klientelu mobilních operátorů. Vzhledem k tomu, že firemní zákaznici uzavírají smlouvy v rámci podnikání, nelze uplatňovat principy ochrany spotřebitele, a je tedy důležité věnovat pozornost každému ustanovení. Čtení obchodních podmínek může být velmi nudné a snadno může uniknout nějaké záludné ustanovení typické pro konkrétní odvětví. Advokáti jsou placeni i za nudnou práci - přečteme obchodní podmínky za vás a upozorníme na úskalí.