RODINA A OBČAN:
PRACOVNÍ PRÁVO

Práce každému z nás zabírá mnoho času v životě. Ale bez práce většinou nejsou koláče, takže do práce většinou prostě musíme.

Nemusíme však trpět v podmínkách, které neodpovídají zákoníku práce nebo jiným předpisům pracovního práva. Právní dokumenty týkající se práce (pracovní smlouva, dohoda o skončení práce nebo výpověď) mohou zásadně ovlivnit váš život. Při jednání se zaměstnavatelem budeme na vaší straně.

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je podstatným dokumentem náležejícím ke každé závislé práci, podle zákoníku práce je písemným podkladem ke vzniku pracovního poměru. V rámci limitů zákoníku práce může být v pracovní smlouvě mnoho detailů, které velmi ovlivňují Vaše práva a povinnosti ve vztahu k zaměstnavateli. Konzultujte svoji pracovní smlouvu s právníkem, ať víte, na čem jste - ať jde o délku zkušební doby, množství přesčasů, ke kterým jste se zavázali, nebo například o povinnost jezdit na služební cesty. Specifické podmínky mohou mít ve smlouvě vedoucí zaměstnanci. Nejlepší je konzultovat s advokátem pracovní smlouvu ještě než ji podepíšete, ale v tomto případě nikdy není pozdě!

Nároky zaměstnanců z pracovního poměru

Zaměstnanec má právo především na úhradu mzdy za odpracovanou práci a zaměstnavatel má povinnost za vykonanou práci zaměstnanci zaplatit. Platební neschopnost nebo neochota zaměstnavatele mzdu uhradit může být důvodem pro ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance tzv. „na hodinu“, tedy okamžitě zrušit pracovní poměr. Zaměstnanec se může domáhat zaplacení dlužné mzdy. Vedle toho má zaměstnanec nárok na uhrazení průměrné mzdy za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (většinou dva měsíce), a může žádat také náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou. V případě, že zaměstnavatel není schopen mzdu vyplatit, může v některých případech mzdu zaměstnanci nahradit Úřad práce, a to na základě žádosti o uspokojení mzdových nároků. Právo zaměstnanců na spravedlivou odměnu za práci je jedním ze základních lidských práv, nebojte se proto obrátit na advokáta, který vám pomůže s vyplacením dlužných výplat.

Výpověď a dohoda o skončení pracovního poměru

Často se v adokátní kancelářu setkáváme s tím, že klient dostal “výpověď dohodou”. Je však důležité vědět, že buď dostanete výpověď (tedy, končíte v práci po uplynutí výpovědní doby a zaměstnavatel se neptá, zda chcete nebo ne), nebo se se zaměstnavatelem dohodnete na skončení pracovního poměru, tedy uzavřete dohodu, kterou jste vzájemně odsouhlasili (může být sjednáno libovolné skončení pracovního poměru, odstupné). Pokud se dostanete do situace, kdy se váš pracovní poměr chýlí ke konci, a již nejste ve zkušební době, neváhejte konzultovat danou situaci s advokátem. Můžete se vyhnout řadě dalších problémů (například s vyplácením podpory na úřadě práce), popřípadě vám právník může pomoci odejít z práce za lepších podmínek.

Odstupné

Zákoník práce přesně specifikuje, na jak vysoké odstupné máte nárok. Odstupné se odvíjí jednak o délky zaměstnání (odstupné může být až tři měsíční mzdy, pokud pracujete pro jednoho zaměstnavatele déle než tři roky), ale vliv má také důvod skončení pracovního poměru - v případě nemoci z povolání je odstupné ve výši dvanáctinásobku měsíční mzdy. Jsou však případy, kdy odstupné nenáleží vůbec a někdy se zaměstnavatelé snaží ušetřit, a snaží se situaci “navléknout” tak, aby odstupné nemuseli vyplácet vůbec. Nenechte se ošidit a poraďte se s právníkem. Udělejte to rozhodně dříve než podepíšete nevýhodnou dohodu o skončení pracovního poměru. Případně advokát může pomoci i v situaci, kdy už jste obdrželi výpověď a máte pochybnosti, zda to bylo oprávněně.

Neproplacené přesčasy

Práce přesčas je v mnoha firmách na denním pořádku. Věděli jste, že zákoník práce a vaše pracovní smlouva stanovují limit, kolik hodin práce přesčas po vás zaměstnavatel může chtít? A že přesčasy se musí za určitých okolností proplácet nebo musí být umožněno čerpat náhradní volno? V praxi naší advokátní kanceláře se setkáváme s tím, že přesčasy se neproplácí vůbec - nenechte se však odradit tím, že zaměstnavatel nepostupuje v souladu se zákonem. Pracujete déle, abyste z toho něco měli - peníze navíc nebo náhradní volno. Čas jsou peníze, a za přesčas můžete získat příplatek. Právník vám vysvětlí, co jste si v pracovní smlouvě o přesčasech sjednali a na jaké příplatky máte nárok, případně pomůže dluh za neproplacené přesčasy od zaměstnavatele vymoci.

Pracovní úraz

Úraz, ke kterému došlo běhen výkonu práce nebo v souvislosti s výkonem práce je vždy pracovním úrazem, i když se to stalo v šatně nebo na služební cestě. Zajistěte v první řadě, aby byl pracovní úraz u zaměstnavatele evidován, pracovní úrazy musí zaměstnavatel neprodleně hlásit Inspektorátu práce a pojišťovně. Zaměstnanec má nárok na odškodnění úrazu, a to jak o odškodnění bolesti, ale také na odškodnění za ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem. V případě, že zaměstnavatel odmítá uznat úraz jako pracovní, je právní pomoc zcela na místě. Úraz může znamenat dlouhodobou pracovní neschopnost a snížení příjmů, právní porada v této nepříjemné situaci jsou dobře investované peníze.

Nemoc z povolání

Nemoc z povolání vzniká nepříznivým působením škodlivých vlivů při výkonu práce (chemikálie, hluk, prašnost ap.). Nemoc z povolání může způsobit dlouhodobou nezpůsobilost k výkonu dané práce, a může být důvodem ke skončení pracovního poměru. Zaměstnanci náleží odstupné, i když dostanete výpověď nebo se z tohoto důvodu se zaměstnavatelem na skončení pracovního poměru dohodnete. Pokud má nemoc z povolání za následek neschopnost vykonávat v budoucnu práci s ohodnocením odpovídajícim vašemu vzdělání a zkušenostem, zaměstanavatel je povinen vám toto nahradit. Z právního hlediska je velmi důležití, aby zaměstnanec chodil na lékařské prohlídky, které mohou dokumentovat vývoj onemocnění a jsou cenným podkladem v případě soudního sporu, stejně jako zpráva z kliniky pracovního lékařství.

Brigáda

Brigády se nejčastěji vykonávají na základě Dohody o provedení práce (DPP) nebo Dohody o pracovní činnosti (DPČ). Jedná se o písemnou smlouvu, mezi brigádníkem a zaměstavatelem, ve které se vymezují základní práva a povinnosti týkající se práce, výše odměny a případně i rozsah práce. Obě dohody jsou limitovány 300 hodinami, které lze během jednoho kalendářního roku odpracovat u jednoho zaměstnavatele. Dohody se vyplatí zejména pro studenty a důchodce, kteří pracují pouze omezenou dobu v měsíci či roce. Jednou z výhod je jednodušší ukončení dohod oproti pracovní smlouvě - není obvykle stanovená výpovědní doba a lze je ukončit prakticky ze dne na den. V některých případech navíc zaměstnanec na základě dohody neplatí odvody na sociální a zdravotní pojištění anebo platí nižší daň z příjmu. Obě dohody se od sebe mírně liší, ale podstatné je, že se jedná o písemnou smlouvu mezi brigádníkem a zaměstnavatelem, ve které se vymezují základní práva a povinnosti týkající se práce, výše odměny a případně i rozsah práce. Dohoda o provedení práce je limitována 300 hodinami, které lze během jednoho kalendářního roku odpracovat u jednoho zaměstnavatele. Dohoda o pracovní činnosti slouží spíše k déletrvající činnosti menšího rozsahu, kdy však zaměstnanec nesmí pracovat průměrně více než 20 hodin týdně během jednoho roku. Zaměstnavatel by měl také dodržovat minimální hodinovou mzdu, odpovídající náročnosti vykonávané práce. Máte-li pochybnosti o obsahu dohody, kterou jste si sjednali, obraťte se s důvěrou na advokátní kancelář.